Algemene voorwaarden 

1. Algemeen 

Bij het plaatsen van uw bestelling, verklaart u kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. 
 
Gifts and Nature (500PromoGifts) houdt zichzelf het recht voor om leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 
 
Bij het plaatsen van uw bestelling ontvangt u een factuur. Deze dient betaald te worden voor levering van de bestelden producten of diensten. Tenzij anders overeengekomen. 
 
Indien u artikelen ontvangt welke u niet besteld heeft, dient u Gifts and Nature, binnen 48 uur, daarvan op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van vermelde gegevens dienen tevens direct te worden gemeld. 
 

2. Aanbiedingen en totstandkoming van Overeenkomsten 

Een aanbieding of prijsopgave van Gifts and Nature bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door opdrachtgever. 
 
Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Gifts and Nature een order van opdrachtgever, schriftelijk aanvaardt of door Gifts and Nature uitvoering aan een order wordt gegeven, tenzij opdrachtgever met andere middelen bewijst dat Gifts and Nature de order van opdrachtgever onverkort en onvoorwaardelijk heeft aanvaard. Indien Gifts and Nature op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, zal opdrachtgever Gifts and Nature daarvoor betalen conform de bij Gifts and Nature geldende tarieven. 
 

3. Prijzen 

Alle prijzen van Gifts and Nature zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief BTW, tenzij anders wordt vermeld.  
 
Gifts and Nature behoudt zich het recht voor om te alle tijden de prijzen aan te passen als de (transport)kosten met meer dan 5% toenemen.  
 

4. Acties 

Voor (korting)acties geldt, tenzij anders vermeld: niet geldig in combinatie met andere acties. 
 

5. Handelingskosten 

Handlingskosten per product € 37,50. Excl. BTW. 
 

6. Levering 

Bezorg- of transportkosten worden berekend aan de hand van adres en hoeveelheid. 
 
Voor levering in buiten Nederland zijn tarieven op aanvraag. 
 
Bij diverse artikelen is het helaas niet mogelijk om de juiste aantallen te leveren. 5% meer- of minderlevering is hier toegestaan. 
 
Gifts and Nature kan door hoge voorraadposities snel uit voorraad leveren. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt u bericht. Gemelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid. 
 
Als de producten te laat geleverd worden door een vervoerder en dit gevolgen heeft voor de opdrachtgever, is dit het risico van de opdrachtgever. 
 

7. Samples 

Wij sturen u gratis een sample tot een goederenbedrag van € 5,-. Mocht het goederenbedrag hoger zijn dan € 5,- dan nemen wij eerst contact met u op. Deze kosten kunnen in overleg gecrediteerd worden wanneer wij uw bestelling mogen ontvangen. U hoeft het sample niet te retourneren. 
 
Textiel artikelen worden altijd doorberekend en kunnen niet retour gestuurd worden. Tenzij anders overeengekomen. Wanneer u een textiel artikel als sample aanvraagt, dan gaat u akkoord met het feit dat het artikel niet geretourneerd kan worden en dat de kosten van het artikel en de verzendkosten (indien van toepassing) aan u doorberekend worden. 
 

8. Annulering 

Indien de opdrachtgever de bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert of wijzigt na ontvangst van de orderbevestiging, is hij verplicht 25% van de orderwaarde, met het oog op de uitvoering van de overeenkomst (voorbereidingen, bestellingen bij derden, opslag etc.), te vergoeden. Bij het annuleren of wijzigen van de overeenkomst na akkoord drukproef mag Gifts and Nature de orderwaarde voor 100% in rekening brengen. 
 
Annulering of wijziging door de opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden aan Gifts and Nature. 
 

9. Privacy 

Om u optimaal van dienst te zijn met service en interessante aanbiedingen, worden uw persoons- en/of bedrijfsgegevens opgenomen in het klantensysteem van Gifts and Nature. 
 
Indien u dit niet wenst, kunt u dit eenvoudig laten weten via: 
e-mail monique@giftsandnature.nl óf neem telefonisch contact op: 010 – 3228484. Voorts gebruiken wij uw gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst en risicobeheer. U heeft recht op inzage en verbetering van uw gegevens. 
 

10. Privacy op internet 

Bij uw bezoek aan de website www.giftsandnature.nl wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend. Deze gegevens worden enkel opgeslagen om de navigatie, bezochte pagina’s en bestelde artikelen van onze site nader te analyseren om de functionaliteit en inhoud van de site te optimaliseren. 
 
Cookies worden enkel op uw computer geplaatst om het gebruiksgemak te verhogen en worden niet voor andere doeleinden gebruikt.Vorm 
 

11. E-mail 

Gifts and Nature gebruikt enkel e-mailadressen welke rechtstreeks zijn opgegeven. Uw e-mailadres wordt gebruikt verzenden van een maandelijkse nieuwsbrief. 
 
Indien u dit niet wenst, kunt u dit eenvoudig laten weten via: 
e-mail monique@giftsandnature.nl óf neem telefonisch contact op : 010-3228484. 
 
Wij verstrekken nooit e-mailadressen aan derden ten behoeve van commerciële doeleinden. 
 

12. Overige informatie 

Wij bewaren en gebruiken alle informatie, die u vrijwillig via onze site verstrekt, ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden. Wanneer u ons via onze site uw adresgegevens verstrekt, kunt u periodiek selectieve mailingen en catalogi van ons ontvangen. 
 
Indien u dit niet wenst, kunt u dit eenvoudig laten weten via: 
e-mail monique@giftsandnature.nl óf neem telefonisch contact op: 010-3228484. 
 

13. Gebruik logo in brochures / op internet 

Het kan voorkomen dat we uw doorgestuurde logo (t.b.v. de bedrukking) ook digitaal gebruiken (als voorbeeld logo) bij de presentatie van ons assortiment. Uw logo kan daarom op verschillende artikelen komen te staan in brochures, catalogi en op onze website(s). Mocht u hier geen toestemming voor willen geven dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier.  
 

14. Adreswijziging 

U bent verplicht Gifts and Nature van een adreswijziging op de hoogte te stellen. 
 
Zolang Gifts and Nature geen verhuisbericht heeft ontvangen wordt u geacht gehuisvest te zijn op het bij Gifts and Nature bekende adres. U blijft aansprakelijk voor de bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. 
 

15. Betaling 

Betaling bij Gifts and Nature vindt altijd vooraf plaats, mits anders overeen gekomen. U ontvangt hiervoor een factuur bij uw orderbevestiging. De betalingstermijn en het rekeningnummer van Gifts and Nature zullen vermeld staan op uw factuur. Bij vragen neemt u contact op met Gifts and Nature. 
 
Alle betalingen moeten geschieden uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen betalingstermijn en zulks zonder verrekening en zonder aftrek van kosten of kortingen waarvoor ten dage van de betaling geen creditnota of andere akkoordverklaring van Gifts and Nature in het bezit is van de opdrachtgever. Bij girale betaling geldt als datum van betaling de dag van creditering van de girale rekening van Gifts and Nature. 
 
Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen 8 dagen schriftelijk ter kennis van Gifts and Nature worden gebracht. Indien dit onmogelijk is op grond van enige niet aan opdrachtgever toe te rekenen oorzaak, zal opdrachtgever zijn bezwaren in ieder geval zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is schriftelijk aan Gifts and Nature mededelen. 
 
Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke rente. 
 
Indien opdrachtgever ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is opdrachtgever verplicht Gifts and Nature alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure, te vergoeden. 
 

16. Afleveringstermijn 

De door Gifts and Nature opgegeven afleveringstermijn voor producten en/of termijn voor het verrichten van diensten is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Gifts and Nature geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Gifts and Nature verstrekte gegevens. De afleveringstermijn en/of uitvoeringstermijn zal door Gifts and Nature zo veel mogelijk in acht worden genomen. 
 

17. Aflevering en risico 

De levering van de producten wordt geacht te hebben plaatsgevonden; bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder: door de overdracht van de producten aan die beroepsvervoerder; indien de producten door of namens Opdrachtgever worden afgehaald: door de in ontvangst name van de producten; bij verzending door een vervoermiddel van Gifts and Nature; door aflevering aan het door de opdrachtgever opgegeven aders. Vanaf het moment van verzending zijn de producten voor risico van de opdrachtgever. Het normale transportrisico ligt te allen tijden bij de opdrachtgever. Zo nodig dient de opdrachtgever zich hiertegen te verzekeren. 
 

18. Eigendomsvoorbehoud 

De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op opdrachtgever nadat deze al hetgeen hij terzake van krachtens overeenkomst afgeleverde of af te leveren producten aan Gifts and Nature verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede inbegrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze Voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten alsmede eventuele krachtens zodanige overeenkomst verrichtte of te verrichten werkzaamheden. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal opdrachtgever onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Gifts and Nature. 
 

19. Intellectuele eigendom 

Het auteursrecht van door Gifts and Nature ontworpen, c.q. tot stand gekomen schetsen, tekeningen, litho’s, clichés, foto’s, modellen e.d. blijft te alle tijde bij haar berusten, ook indien opdrachtgever te dier zake een order heeft geplaatst en aan zijn hieruit voortkomende financiële verplichtingen heeft voldaan. 
 

20. Inspectie en reclame 

Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de producten die zijn te wijten aan materiaal of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen 8 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan Gifts and Nature worden medegedeeld. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de boven gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering doch uiterlijk binnen 30 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan Gifts and Nature worden gemeld. Het staat de opdrachtgever niet vrij de producten te retourneren, voordat Gifts and Nature daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor opdrachtgever en de producten blijven voor zijn risico. 
 

21. Retournering en garantie 

Gepersonaliseerde artikelen zijn speciaal op maat gemaakt en kunnen om deze reden niet worden geretourneerd, behalve in het geval van productiefouten. 
 
Blanco artikelen mogen niet zonder opgave van redenen worden geretourneerd aan Gifts and Nature.  
 
Er geldt geen bedenktijd: wanneer het orderproces na akkoord van de opdrachtgever/consument wordt gestart vervalt het herroepingsrecht. 
 
Wanneer producten kapot, niet-werkend danwel op andere wijze niet deugdelijk zijn, dient dit zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 48 uur na levering schriftelijk aan Gifts and Nature worden gemeld.  
 
Indien tijdig en correct is gereclameerd en naar het redelijk oordeel van Gifts and Nature genoegzaam is aangetoond dat de producten niet deugdelijk zijn, zal Gifts and Nature de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de producten deugdelijk te repareren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen. 
 
Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal Gifts and Nature terzake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal Gifts and Nature tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden. 
 
Zowel de kosten voor het retour sturen van de onbedrukte artikelen als de oorspronkelijke transportkosten van de bestelling worden niet gecrediteerd. Gifts and Nature behoudt het recht om 5% van het netto orderbedrag te belasten voor de handelingen die gedaan moeten worden, waarbij een minimumbedrag van € 15,- exclusief BTW geldt. 
 
Het staat de opdrachtgever/consument niet vrij de producten die buiten het herroepingsrecht vallen te retourneren, voordat Gifts and Nature daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Retourzendingen dienen te worden geadresseerd aan 'Retourzending', Zernikestraat, 3316 BZ Dordrecht onder vermelding van uw naam klantnummer, tenzij anders afgesproken. 
 
Wanneer er sprake is van een terugbetaling van Gifts and Nature aan de opdrachtgever/consument zal hier uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de retourzending aan worden voldaan door middel van girale betaling. 
 

22. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

Gifts and Nature is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van opdrachtgever aan derden, waaronder mede inbegrepen gevolgschade (zoals gederfde omzet of winst), immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade. 
 
De aansprakelijkheid van Gifts and Nature jegens opdrachtgever is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt) beperkt tot de betreffende factuur (exclusief BTW). Deze aansprakelijkheidsbeperking blijft buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Gifts and Nature of voor zover Gifts and Nature’s aansprakelijkheid voortvloeit uit het dwingend toepasselijk recht uit hoofde van productaansprakelijkheid. 
 

23. Zet-, druk- of andere proeven 

Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op verzoek van Gifts and Nature ontvangen zet, druk of andere proeven zorgvuldig op fouten en/of gebreken te controleren en deze in het voorkomende geval met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Gifts and Nature te retourneren. Goedkeuring van de proeven door opdrachtgever geldt als erkenning van het feit dat Gifts and Nature de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden tijdig en correct heeft uitgevoerd. Gifts and Nature is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. 
 
Elke op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen. 
 

24. Verwerking persoonsgegevens 

Persoonsgegevens zullen op een behoorlijke, zorgvuldige en vertrouwelijke wijze worden verwerkt, met inachtneming van toepasselijke nationale en internationale wet- en regelgeving, waaronder  de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG'). Daaronder is mede begrepen het meewerken aan de rechtmatige verzoeken van betrokkenen in de zin van de AVG. 
 
Tevens zullen persoonsgegevens niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen noch langer worden bewaard of verwerkt dan noodzakelijk. 
 
Passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zullen worden getroffen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens worden beschermd tegen vernietiging, verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking. 
 
Indien van toepassing zal Opdrachtgever op eerste verzoek van A. Gifts and Nature meewerken aan het sluiten van een door A. Gifts and Nature aan te leveren overeenkomst als bedoeld in artikel 28 AVG (een bewerkers- c.q. verwerkersovereenkomst) voor de uitvoering van de verwerkingen van persoonsgegevens door A. Gifts and Nature, voor zover een tussen partijen bestaande overeenkomst niet reeds als een dergelijke overeenkomst kwalificeert. 
 
A. Gifts and Nature stelt Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, althans zonder onredelijke vertraging, in kennis van een inbreuk in verband met persoonsgegevens, een en ander voor zover het persoonsgegevens betreft die in het kader van een tussen partijen bestaande overeenkomst door A. Gifts and Nature van Opdrachtgever zijn verkregen c.q. worden verwerkt en/of personen betreft op wie die overeenkomst betrekking heeft. 
 

25. Toepasselijk recht en forumkeuze 

Op alle met Gifts and Nature gesloten overeenkomsten in Nederlands recht van toepassing. Tenzij nationale of internationale regels anders voorschrijven, wordt door partijen steeds op voorhanden bevoegde rechter te Dordrecht aangewezen om van een geschil kennis te nemen. 

Neem contact met ons op

Bewijs dat u geen robot bent
Error 404
 • Usp 1
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Gratis digitale visual
   • Voor een goede 1e indruk
 • Usp 2
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Service
   • Krijg meer voor hetzelfde
 • Usp 3
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Snelle levering
   • Spoed? Express mogelijkheden
 • Usp 4
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Logo service
   • Grafische vormgever in huis